Конкурс за доделу стипендија

Комисија за доделу стипендија Општине Љиг, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ЗА ШКОЛСКУ 2016/17

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената на територији општине Љиг („Службени гласник Општине Љиг“ бр.3/13), Комисија за доделу стипендија Општине Љиг, расписује
К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ЗА ШКОЛСКУ 2016/17
УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ:
Право на стипендију у школској 2017/18 години имају ученици основних и средњих школа, који су:
– освојили једно од прва три места на републичком такмичењу у претходној школској години
– освојили једно од првих пет места на међународном такмичењу у претходној школској години
– ученици првог разреда средње школе који су били ђаци генерације у основној школи.
Поред горе наведених услова за остваривање права на стипендију, потребно је да су ученици континуирано постизали одличан успех и да имају пребивалиште на подручју општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева, а ученици који имају статус избеглих или расељених лица треба да имају боравиште на територији општине Љиг најмање годину дана пре подношења захтева.
Учешће на екипним такмичењима и спортским такмичењима није довољан услов за доделу стипендије без обзира на освојене награде.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Учесник конкурса подноси:
– Пријаву која садржи личне податке ученика (образац Општине)
– Потврду о уписаном разреду основне/средње школе 2017/18
– Потврду школе о постигнутим резултатима у учењу
– Оверену фотокопију личне карте ученика, односно родитеља/старатеља ученика,
као доказ пребивалишта (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана)
– Два примерка Уговора о стипендирању (образац Општине).
Сви документи који се прилажу морају бити званични документи одговарајуће установе (издати у прописаној форми или оверени).
РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:
Рок за подношење пријава и конкурсом предвиђене документације је од 04.10.2017.године до 03.11.2017.године, канцеларија бр. 5 (писарница) у приземљу зграде Општине Љиг од 7-15 часова.
ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА:
О резултатима конкурса пријављени ученици биће обавештени најкасније до 03.новембра 2017.године.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 014/3445-107 локал 114.
01 Број: 06-15/17
03.10.2017.године
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

ПРЕДСЕДНИК
Драган Лазаревић