• 014-3445-173

22 апр

На основу члана 57 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС бр. 72/09, 52/11 и 55/13) у даљем тексту Закон, и члана 44 Статута Средње школе ,,Хиљаду триста каплара“, Школски одбор је на седници одржаној дана _________године донео

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ,,ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА“ ЉИГ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Правилником о похваљивању и награђивању ученика и запослених (у даљем тексту Правилник) Средње школе ,,Хиљаду триста каплара“ ( у даљем тексту Школа) прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици и запослени, као и начин њиховог додељивања.

Члан 2

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за за изузетан  успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.

 

II ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ

 1. Похвале

Члан 3

Ученик може добити похвалу за:

 1. Одличан успех и примерно владање;
 2. За редовно похађање наставе- ниједан изостанак у току школске године;
 3. Постигнут изузетан успех из појединих наставних области као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;
 4. Освојено прво, друго или треће место на регионалном или републичком такмичењу;
 5. ,,Ученика генерације“;
 6. ,, Спортисту генерације“.

 

Похвале из става 1 тачке 5 и 6 овог члана додељују се ученицима завршног разреда.

Члан 4

Похвале могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.

Члан 5

Похвале ученицима на предлог одељенског старешине додељује Наставничко веће школе.

Члан 6

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

Члан 7

Похвала ,,Ученик генерације“ додељује се ученику завршног разреда на крају наставне године у складу са условима прописаним у Правилнику о избору Ђака генерације.

Члан 8

Похвала ,,Спортиста генерације“ додељује се ученику завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и примерно владање.

Похвалу из става 1 овог члана додељује Наставничко веће на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.

 

 

 1. Награде

 

Члан 9

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено место на такмичењима које је школа организовала или у њима учествовала.

Члан 10

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници.

Награде се додељују на крају наставне године.

Члан 11

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива, односно на предлог органа или огранизације у којој се остварује програм практичне наставе, односно праксе.

Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда.

Члан 12

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Награде из става 1 овог члана могу се додељивати ученицима само преко школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде.

Члан 13

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига,а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

Ученици се могу наградити и на следећи начин:

 1. Упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл.
 2. Посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.
 3. Куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

Члан 14

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

 

III ВРСТЕ ПОХВАЛА И НАГРАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Члан 15

Стваралачки рад запослених у Школи на унапређењу образовно васпитног рада и организацији  рада, посебно се стимулишу и награђују сразмерно оствареним резултатима таквог рада.

Члан 16

Запослени у школи су дужни да свој посао обављају савесно и непристрасно у складу са Уставом и Законом.

 1. Награде за запослене

Члан 17

Награде запосленима у виду новчане накнаде исплаћиваће се из сопствених слободних прихода школе и донација, који не улазе у средства која се користе за унапређење ученичког стандарда и образовно васпитног процеса, а на основу достављеног месечног извештаја финансијске службе комисији Наставничког већа.

Члан 18

За остварене резултате на стручним такмичењима и такмичењима из наставних предмета које су ученици постигли на републичком такмичењу за освојено прво, друго или треће место- 20% од утврђене зараде запосленог.

Члан 19

Награда се даје запосленом заслужном за остварене резултате ученика и даје се не по броју ученика, већ на основу ранга такмичења, по завршеном такмичењу.

Члан 20

За остварене резултате рада, број дана за који се може увећати дужина годишњег одмора износи:

 • За остварене изузетне резултате– четири радна дана, што подразумева:
 • да остварује изузетан непосредан контакт са ученицима, другим запосленима и родитељима ученика;
 • пружа помоћ другим запосленима;
 • ради у различитим комисијама школе;
 • има повећан обим посла и извршава их пре постављених рокова;
 • креативан је у раду и користи сва савремена средства за рад;
 • да његови ученици постижу изузетне резултате у учењу и на такмичењима освајају награде, похвале и захвалнице.
 • За врло успешне резултате- три радна дана, што подразумева:
 • да поштује ученике, друге запослене и родитеље ученика;
 • пружа помоћ другим запосленима;
 • испуњава постављене рокове за додељене послове и успешан је у њима:
 • учествује на свим такмичењима и културним манифестацијама са учесницима;
 • креативан је у раду и користи сва савремена средства за рад.
 • За успешне резултате- два радна дана, што подразумева:
 • савесно залагање и обављање послова свог или другог радног места, уколико су му ти послови додељени налогом директора;
 • да поштује ученике, друге запослене и родитеље ученика;
 • да ради на културној и јавној делатности Школе;
 • да користи сва свремена средства за рад.

Запосленом се годишњи одмор може увећати само по једној од напред наведених категорија.

Члан 21

Иницијативу за награђивање запослених може дати стручно веће, директор школе и чланови Школског одбора.

Члан 22

Предлог за награђивање запослених мора бити изнет на седници Наставничког већа које се о њему изјашњава.

Наставничко веће је обавезно да предлог размотри и о њему одлучи најкасније у року од 15 дана дана доношења предлога.

Чланове комисије Наставничког већа која даје мишљење о награђивању именује директор школе.

Члан 23

На одлуку о додељивању  награде може се поднети приговор Школском одбору у року од осам дана од дана доношења одлуке.

Приговор може поднети сваки заинтересовани запослени у школи. О приговору одлучује Школски одбор у року од осам дана, од када је приговор достављен.

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24

О спровођењу одредаба овог Правилника стараће се директор школе и Наставничко веће.

Члан 25

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

____________________________________

Љубивоје Вујић