Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи

У петак, 30.9.2022. године, у нашој школи одржан је семинар „Примена индивидуализоване, програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи“. Реализатори су били Бојан Грујић, директор Центра креативних идеја из Јагодине и Гордана Јовановић, професор биологије. Уз помоћ водитеља научили смо како различите облике наставе реализовати користећи интерактивне табле.

Индивидуализација се не односи само на израду диференцираних зададтака учења, већ се односи и на индивидуализацију поступака мотивисања, каналисња, стварања потребних услова рада у школи како би се надоместили неповољни чиниоци који отежавају рад ученика у породици.
Упознавање индивидуалних особина ученика и њихових објективних могућности могуће је само уз израду одређене документације и инструментарија за континуирано праћење и вдредновање рада и развоја ученика.

Програмирана настава је вид наставе у којој је наставни садржај логички структуиран и дат ученицима у мањим „порцијама“, које они самостално усвајају, постепено савлађујући
корак по корак сопственим ритмом, и проверавајући степен усвојености тих
садржаја помоћу сталне повратне информације. Путем програмиране наставе
обезбеђује се индивидуализација учења, учење је систематично, поступно,
ученик се директно и непосредно обавештава о резултатима свога напредовања.

Проблемска настава представља учење путем решавања проблема у настави и то је једна од најпродуктивнијих наставних метода. Како омогућава самостални, стваралачки и продуктивни рад ученика, то треба да нађе своју велику примену у комбинованим разредима и одељењима. Помоћу ове методе ученици већи део времена проводе самостално решавајући задатке. Проблемска настава је истраживачког типа, што подразумева да се од ученика очекује да што више самостално истражују и траже нова решења одређеног проблема. Основни циљеви проблемске наставе су развој стваралачког мишљења ученика и конструисање квалитетног и трајног знања. Примена проблемске наставе се заснива на постојању проблема и проблемске ситуације и примени принципа постављања проблема.

Егземпларна настава ,,Назив потиче од латинске ријечи „егземплум“ која значи „пример“, означава да је из мноштва узето оно битно, узорно, суштинско. У оваквој настави из програма се бирају само карактеристични наставни садржаји, који се касније обрађују на узоран начин. Три су кључне етапе у примени овакве наставе:
1. Наставник проучава наставни програм, проналази веома сличне садржаје и дели их на егземпларне и аналогне.
2. Егземпларни садржај се обрађује на узоран начин, најчешће хеуристички. Ова етапа обухвата следеће компоненте наставног процеса: 
а) припрему, 
б) обраду наставних садржаја,
в) вежбање, 
г) понављање.
3. Ученици самостално обрађују аналогне садржаје, радећи по узору добијеном у претходној етапи наставе.
У оваквој настави се смењују наставниково поучавање и учениково самостално учење. У етапи 2) наставник је у непосредном односу са ученицима и наставним садржајем, а ученик је у посредном односу са наставним садржајем. У етапи 3) ученик је у непосредном односу са наставним садржајем.